algemene voorwaarden    

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden opgenomen in dit document. Dienst: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Get Lots voor of ten behoeve van de opdrachtgever verricht. Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, tussen Get Lots en de opdrachtgever met als doel Get Lots diensten te laten verrichten in opdracht van opdrachtgever. Get Lots: Lotte Brouwer, handelend onder de naam Get Lots, gevestigd te (8913 AR) Leeuwarden aan de Beetgumerstraat 25 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74848925. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Get Lots een overeenkomst sluit of wenst te sluiten. Partijen: Get Lots en opdrachtgever samen. Dag: kalenderdag. Schriftelijk: op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en chatdiensten zoals Whatsapp. Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, (prijs)aanbieding, overeenkomst en werkzaamheden tussen Get Lots en haar opdrachtgevers. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer er uit een overeenkomst een vervolgovereenkomst of meerwerk vloeit. 2.2 Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. 2.3 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van klanten of van derden uit. Artikel 3. Offertes 3.1 Indien Get Lots de door opdrachtgever gevraagde diensten mogelijk acht, stelt Get Lots een offerte op voor de uitvoering van deze diensten. 3.2 Alle offertes van Get Lots zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 3.3 Een offerte geldt enkel voor de diensten waarvoor deze is opgesteld. Diensten of functionaliteiten die niet expliciet zijn omschreven in de offerte maken geen onderdeel uit van de offerte. 3.4 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de offerte voor toekomstige diensten of overeenkomsten. 3.5 Een offerte wordt gebaseerd op informatie en gegevens die opdrachtgever aan Get Lots verstrekt. Indien tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat opdrachtgever niet alle benodigde informatie en gegevens heeft verstrekt dan kan een reeds aanvaarde offerte alsnog worden herroepen door Get Lots. De reeds verrichte diensten tot het moment van herroeping worden in dat geval in rekening gebracht op basis van het uurtarief van Get Lots en de reeds gewerkte uren. 3.6 Get Lots mag opdrachten zonder enige opgave van redenen weigeren. Artikel 4. De overeenkomst 4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de offerte wordt aanvaard, tenzij Get Lots de offerte alsnog herroept. Get Lots behoudt het recht de offerte te herroepen, zonder dat de opdrachtgever hieraan enig recht kan ontlenen. 4.2 Mondelinge aanvaarding van de opdrachtgever verbindt Get Lots slechts, nadat de opdrachtgever de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd. 4.3 Het wijzigen van een overeenkomst kan alleen met schriftelijke goedkeuring van beide partijen worden doorgevoerd. Eventuele meerkosten als gevolg van een wijziging komen ten laste van de opdrachtgever. Get Lots informeert de opdrachtgever zo spoedig mogelijk over eventuele meerkosten. 4.4 Bij elk verzoek om de overeenkomst te wijzigen, heeft Get Lots het recht om daar al dan niet mee in te stemmen. 4.5 In gevallen waar Get Lots diensten levert in opdracht van opdrachtgever zonder dat er een offerte is vooraf gegaan, ontstaat de overeenkomst op het moment dat Get Lots start met de uitvoering van de diensten. De verrichte diensten worden in dat geval op basis van het uurtarief van Get Lots in rekening gebracht. Artikel 5. Prijzen 5.1 Alle prijzen die Get Lots hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusieve overige kosten, zoals administratiekosten, reis- verzend- of transportkosten of andere heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 5.2 Get Lots heeft het recht haar prijzen te allen tijde aan te passen indien zij dit nodig acht. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Get Lots de prijsaanpassingen mededelen aan haar opdrachtgever. Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden indien hij niet akkoord is met de prijswijziging. De reeds verrichte diensten worden in dat geval op basis van het uurtarief van Get Lots in rekening gebracht. Artikel 6. Betaling 6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum per bank in euro’s te geschieden. De betaling dient in ieder geval voor aanvang van de overeenkomst op rekening van Get Lots te zijn bijgeschreven. 6.2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de eerste termijn bij aanvang van de overeenkomst op rekening van Get Lots te zijn bijgeschreven. 6.3 Bij niet tijdige betaling behoudt Get Lots zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten. 6.4 De opdrachtgever heeft geen recht om te verrekenen of de betaling op te schorten. 6.5 Als de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgevers, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de betalingsverplichting, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie. Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst 7.1 Get Lots zal haar diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap. 7.2 Get Lots heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatverplichting. 7.3 De overeenkomst wordt enkel ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst geen rechten ontlenen, onder welke naam en/of titel dan ook. 7.4 Get Lots heeft het recht de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 7.5 Alle diensten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:402 lid 2, 7:409 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd door Get Lots. 7.6 Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat Get Lots tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Heeft de opdrachtgever er niet voor gezorgd dat Get Lots tijdig aan de overeenkomst kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de opdrachtgever. Artikel 8. Informatieverstrekking opdrachtgever 8.1 De opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens, documenten en/of materialen die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst vóór de afgesproken deadline en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Get Lots. 8.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens, documenten en/of materialen, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 8.3 Stelt de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Get Lots redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens, documenten en/of materialen en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening voor de opdrachtgever. Daarnaast is Get Lots gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op enige schadevergoeding voor de opdrachtgever. Artikel 9. Correcties 9.1 Get Lots zal, waar passend, een conceptversie van het resultaat aan opdrachtgever beschikbaar stellen. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid hier correcties op uit te laten voeren. Er zal maximaal twee correctierondes plaatsvinden. Indien opdrachtgever meer correctierondes wenst, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de opdrachtgever. 9.2 De eerste van de twee in het vorige lid genoemde correctierondes heeft opdrachtgever de mogelijkheid correcties uit te laten voeren ten aanzien van het resultaat, zolang deze correcties diensten of functionaliteiten omvatten die onderdeel zijn van de offerte. De tweede van de twee in het vorige lid genoemde correctierondes heeft enkel betrekking op het correct functioneren van het resultaat conform de overeenkomst en heeft uitdrukkelijk geen betrekking op aanvullende wensen of aanpassingen van esthetische aard. Artikel 10. Meerwerk 10.1 Indien Get Lots op basis van gewijzigde uitgangspunten of andere omstandigheden diensten heeft verricht of zal verrichten die buiten de inhoud of omvang van de offerte en de daaruit voortvloeiende overeenkomst vallen (meerwerk), dan zullen deze diensten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht conform het uurtarief van Get Lots. 10.2 Get Lots zal opdrachtgever vooraf informeren over uit te voeren meerwerk. 10.3 Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met het uit te voeren meerwerk wordt de oorspronkelijke overeenkomst zoveel als mogelijk afgerond en wordt de voor die overeenkomst overeengekomen prijs aan opdrachtgever in rekening gebracht. 10.4 Get Lots kan in het geval van meerwerk verlangen dat er een aanvullende overeenkomst wordt gesloten of dat de bestaande overeenkomst wordt gewijzigd. Artikel 11. Beëindiging overeenkomst 11.1 Beide partijen hebben het recht de overeenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. 11.2 Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever, is geen restitutie van betaling mogelijk. Artikel 12. Ontbinding 12.1 De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Get Lots tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 12.2 Get Lots dient in geval van een toerekenbare tekortkoming die niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld met een redelijk termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen. 12.3 Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat een ingebrekestelling Get Lots daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 12.4 Get Lots heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Get Lots kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. Artikel 13. Termijn van uitvoering 13.1 Tussen partijen overeengekomen uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen. 13.2 Indien partijen een uitvoeringstermijn zijn overeengekomen, begint deze termijn pas te lopen op het moment dat de opdrachtgever de benodigde informatie, gegevens, documenten en/of materialen aan Get Lots heeft verstrekt. Artikel 14. Intellectuele eigendom 14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de overeenkomst komen aan Get Lots of diens licentiegevers toe. Dit geldt ook voor niet uitgevoerde concepten en voorstellen. Het is opdrachtgever niet toegestaan niet uitgevoerde concepten en voorstellen van Get Lots op enige wijze te gebruiken of aan te passen zonder expliciete schriftelijke toestemming van Get Lots. 14.2 Intellectuele eigendomsrechten die voor de totstandkoming van de overeenkomst aan opdrachtgever toebehoorden blijven van opdrachtgever. 14.3 Indien de opdrachtgever het eerste lid van dit artikel overtreedt, dan verbeurt Get Lots een, zonder rechtelijke tussenkomst, onmiddellijke opeisbare boete van € 1000,- en van € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 5000,-. 14.4 Het verbeuren van de in het derde lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Get Lots waaronder het recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen. Artikel 15. Overmacht 15.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die Get Lots niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Get Lots kan worden verlangd, dan is Get Lots gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst te annuleren, op te schorten of te wijzigen. 15.2 Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook, maar niet uitsluitend gerekend: noodtoestand, wanprestaties en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden, vertraging of staking bij PostNL, onverwachte stroom-, elektriciteit- internet-, computer- en telecomstoringen, computervirussen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, werkonderbrekingen en ziekte. 15.3 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat Get Lots al een deel van haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, dan factureert Get Lots dit afzonderlijk. De opdrachtgever is verplicht deze betaling te voldoen. 15.4 Wanneer de overmachtsituatie 30 dagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk (gedeeltelijk) ontbinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 15.5 Get Lots is geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet. Artikel 16. Aansprakelijkheid 16.1 Get Lots is uitsluitend aansprakelijk voor enig schade die de opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 16.2 Indien Get Lots aansprakelijk is voor enig schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 16.3 Get Lots is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie. 16.4 Get Lots is nooit aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in de informatie, gegevens, documenten en/of materialen die opdrachtgever aan Get Lots heeft verstrekt of voorgeschreven. 16.5 Get Lots is nooit aansprakelijk voor misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaken vinden in handelingen van opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden. 16.6 Get Lots is nooit aansprakelijk voor de gevolgen van taalkundige en/of grammaticale fouten in het resultaat. 16.7 Get Lots is nooit aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie, gegevens, documenten en/of materialen van opdrachtgever. Artikel 17. Vervaltermijn Elk recht van de opdrachtgever op schadevergoeding van Get Lots vervalt in elk geval na 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 18. Vrijwaring Opdrachtgever vrijwaart Get Lots tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Get Lots geleverde diensten. Artikel 19. Geheimhouding 19.1 Wanneer partijen kennis nemen van informatie van de andere partij waarvan ze redelijkerwijs kunnen weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken zij deze informatie op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer een wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter tot bekendmaking verplicht. 19.2 De in het eerste lid beschreven geheimhoudingsverplichting geldt voor de duur van de overeenkomst en voor een periode van drie jaar na afloop daarvan. 19.3 De in het eerste lid beschreven geheimhoudingsverplichting geldt ook voor de werknemers en eventueel ingeschakelde derden van partijen. 19.4 Get Lots mag de bedrijfsnaam van opdrachtgever en afbeeldingen van het geleverde resultaat bekendmakingen voor promotiedoeleinden, tenzij opdrachtgever hier vooraf schriftelijk bezwaar tegen heeft gemaakt. 19.5 Indien partijen het eerste lid van dit artikel overtreedt, dan heeft de gedupeerde partij recht op schadevergoeding van de daadwerkelijk geleden schade. Artikel 20. klachten 20.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of het resultaat dienen uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst na beëindiging van de overeenkomst schriftelijk te worden voorgelegd aan Get Lots. 20.2 Bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Get Lots. 20.3 Na de termijn van 5 dagen worden klachten en/of bezwaren niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclame voor de opdrachtgever. 20.4 Get Lots zal te allen tijde reageren op een klacht en/of bezwaar, welke tijdig is ingediend. Indien de klacht en/of het bezwaar naar het oordeel van Get Lots gegrond is, zal Get Lots haar verplichting alsnog nakomen, hetzij een evenredig deel van de factuur crediteren. Artikel 21. Wijziging algemene voorwaarden 21.1 Get Lots heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 21.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 21.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal Get Lots zoveel mogelijk vooraf aan de opdrachtgever mededelen. Artikel 22. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 22.1 Wanneer één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, tast dit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan. 22.2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Get Lots bij het opstellen van deze algemene voorwaarden voor ogen had. Artikel 23. Toepasselijk recht 23.1 Op alle offertes, (prijs)aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlandse recht van toepassing. 23.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Get Lots is gevestigd, is exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.