privacy verklaring    

Get Lots geeft veel om jouw privacy. Ik ga dan ook zorgvuldig met deze gegevens om en zal jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik verwerk, met welk doel en hoe ik vervolgens met deze gegevens omga. Ook kun je in deze privacyverklaring lezen wat je rechten zijn met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy sturen naar lotte@getlots.nl. Voor aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Toepassing Get Lots is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens, weergegeven in deze privacyverklaring. Get Lots is gevestigd te (8913 AR) Leeuwarden aan de Beetgumerstraat 25 en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74848925. Wat zijn persoonsgegevens? Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je (bedrijfs)naam, contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens, zoals etnische afkomstig, geloof of een strafrechtelijk verleden worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Ik verzamel geen bijzondere persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens verwerkt Get Lots? Hier kun je een overzicht vinden van de persoonsgegevens die ik van je verwerk, met welk doel ik deze gegevens verwerk, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik je gegevens zal bewaren. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt Als je vragen voor me hebt over bijvoorbeeld mijn dienstverlening, verwerk ik je (bedrijfs)naam, e-mailadres en de inhoud van jouw bericht. Ik sla deze gegevens op om je zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van je vraag. Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de uitvoering van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 1 jaar na het einde van onze overeenkomst. Om de diensten van Get Lots uit te kunnen voeren Om je bestelling uit de webshop van Get Lots te beheren, worden je (bedrijfs)naam, e-mail, factuuradres, aankoopgeschiedenis en betaalgegevens verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de uitvoering van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst. Om offertes voor je op te stellen en naar je te versturen Ik verwerk je (bedrijfs)naam, adresgegevens en e-mail wanneer je een offerte-aanvraag bij mij indient. Ik gebruik deze gegevens om je een tevreden klant te maken gedurende onze overeenkomst en om contact met je te kunnen opnemen. Ik bewaar deze gegevens tot 1 jaar na het einde van onze overeenkomst. Facturatie en financiële administratie Voor facturatie en financiële administratie verwerk je (bedrijfs)naam, adresgegevens, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens verwijderen en/of anonimiseren. Klachten Mocht je een klacht hebben over de dienstverlening van Get Lots, dan zal ik je (bedrijfs)naam, e-mail en de inhoud van je bericht omtrent je klacht verwerken. Ik verwerk deze gegevens om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen gedurende onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 1 jaar na het einde van onze overeenkomst. Om nieuwsbrieven te versturen Voor het versturen van nieuwsbrieven verwerkt ik je (bedrijfs)naam en e-mailadres. Ik verwerk deze gegevens om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij beslist geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen. Recensies Wanneer je een recensie plaatst over Get Lots, verwerk ik je (bedrijfs)naam, e-mail en de inhoud van de recensie. Recensies kunnen op de website of social media van Get Lots worden geplaatst uit commercieel belang. Recensies worden bewaard tot haar bedrijfsbeëindiging, tenzij je eerder een verzoek doet tot verwijdering. Hoe verkrijgen wij je persoonsgegevens? Ik krijg je persoonsgegevens omdat je deze zelf aan mij hebt verstrekt. Delen van persoonsgegevens aan derden Ik zal jouw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden-partijen, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derde-partijen zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of een wettelijke verplichting. Op grond van dwingende bepalingen in wet- en regelgeving kan ik gehouden zijn tot het delen van je persoonsgegevens met derden. Indien verstrekking van persoonsgegevens aan derden noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, dan zal ik hiervoor vooraf schriftelijk je toestemming vragen. Met bedrijven die je persoonsgegevens verwerken in opdracht van Get Lots, zal ik, indien nodig, met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst afsluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens. Ik zal je persoonsgegevens niet doorverkopen aan derden. Geautomatiseerde besluitvorming De persoonsgegevens waarmee ik werk worden altijd door een persoon verwerkt. Ik neem geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen. Jouw rechten Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Mocht je je gegevens bij een andere aanbieder willen onderbrengen dan zal ik je persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door de gangbare digitale systemen te openen is. Je kunt te allen tijde een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van je toestemming of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens. Om gebruik te maken van je rechten kun je je verzoek sturen naar lotte@getlots.nl. Ik zal zo snel mogelijk je verzoek beoordelen en uiterlijk binnen 30 dagen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, laat ik je altijd weten waarom je verzoek wordt afgewezen. Ik ben gerechtigd je identiteit te verifiëren wanneer je een dergelijk verzoek bij mij indient. Verwijdering van persoonsgegevens blijft achterwege voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift is vereist. Wanneer een verzoek tot verwijdering wordt voldaan, worden je persoonsgegevens binnen 30 dagen verwijderd. Cookies Op mijn website worden technische en functionele cookies gebruikt. Een cookie is een eenvoudig, klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Ik gebruik cookies die noodzakelijk zijn voor de technische verwerking van de website en die ervoor zorgen dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en je gebruikersvoorkeuren blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorg ik ervoor dat je de website makkelijk kunt bezoeken. Technische en functionele cookies mogen worden geplaatst, zonder dat je hier toestemming voor geeft. Je kunt je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook de eerder opgeslagen informatie kun je via de instellingen van uw browser verwijderen. Wijziging in deze privacyverklaring Ik raad je aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wijzigingen in het beleid kunnen worden aangebracht. Op de website van Get Lots vind je altijd de meest recente versie. Indien een nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop ik persoonsgegevens verwerkt, dan word je hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Bezwaar en klachtrecht Indien je van mening bent dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd, kun je bezwaar maken en je wenden tot Get Lots. Bovendien wijs ik je op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt een klacht indienen via onderstaande link. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons